Reset CSS với modern-normalize

modern-normalize là một bản thay thế cho CSS resets – được sử dụng để chuẩn hóa các kiểu CSS mặc định cho các trình duyệt hiện đại: Chrome, Firefox, và Safari.

Cách sử dụng:

tải về và cài đặt modern-normalize.

# NPM
$ npm install modern-normalize --save

CSS để gọi modern-normalize.

@import 'modern-normalize/modern-normalize.css';

hoặc

<link rel="stylesheet" href="modern-normalize/modern-normalize.css">

Download

CDN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *