Hiệu ứng tuyết rơi với Vanila JavaScript – snow.js

Đây là một đoạn JavaScript vanilla mô phỏng hiệu ứng tuyết rơi trên trang web. Dễ dàng tùy biến các bông tuyết với JavaScript.

Cách sử dụng:

Tạo phần tử HTML.
<div id="snow"></div>
Thêm CSS để hiệu ứng tuyết rơi tràn màn hình.
#snow {
  position:relative;
  width:100%;
  height:100%;
}
Thêm, Javascript trước thẻ đóng </body>.
<script src="snow.js"></script>
cài đặt thư viện.
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  new Snow('#snow');
});
Đặt số lượng bông tuyết:
Snow('#snow',{
  number:30
});
Kích thước bông tuyết.
Snow('#snow',{
  number:30,
  r: 2.5
});
Tốc độ rơi.
Snow('#snow',{
  number:30
  v: 1.8
});

Source article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *