Hiệu ứng tuyết rơi với JavaScript và Canvas – snow.js

snow.js là một thư viện JavaScript vanilla để tạo các hiệu ứng bông tuyết rơi ngẫu nhiên trên phần tử canvas HTML5.
Author: mahefnawy
Official Page: Go to website
Last Update: March 5, 2018
License: MIT

Cách dùng:

Tạo phần tử canvas để hiệu ứng bông tuyết rơi trên đó.
<canvas id="sky"></canvas>
Tải về và đặt file JavaScript snow.js trước thẻ </body>.
<script src="snow.js"></script>
Xong, lưu lại và xem kết quả, bạn có thể thêm đoạn CSS bên dưới để hiệu ứng nổi bật hơn:
body {
  background: #0F8A5F;
}

Nguồn từ CSSScript

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *