Code lấy tất cả link instagram của 1 user

1. Code lấy tất cả link instagram của 1 user

var info = document.querySelector("div[class='_cmdpi']").innerHTML.split('<div class="_70iju">');
var info2 = null,
    list = '';
for (var j = 0; j < info.length; j++) {
    var info2 = info[j].slice(0, -6).split('<a href="');

    for (var i = 1; i < info2.length; i++) {
        info3 = info2[i].split('"')[0];
        if (info3 != null) {
            list = list + "https://www.instagram.com" + info3+ "\n" ;
        }
    }

}
console.log(list);
copy(list);
console.log("Đã copy ^^");

Hoặc xem tại đây.

2. Hướng dẫn

 1. Vào trang instagram cần lấy ảnh
 2. Kéo chuột xuống cuối để nó load hết ảnh
 3. Paste code (bên dưới) vào F12 Enter
 4. Mở notepad và paste vào
Nguồn J2team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *